1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van opdracht, waaronder overeenkomsten voor advisering, tussen ReSet-iT B.V. en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

 

2. Offertes en opdrachten

2.1 Offertes van ReSet-iT B.V. zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. ReSet-iT B.V. zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en voor ReSet-iT B.V. pas binden na schriftelijke opdrachtbevestiging.

2.3 De door ReSet-iT B.V. aanvaarde opdracht heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’. Tenzij anders overeengekomen. Bijvoorbeeld: opdrachten worden door ReSet-iT B.V. uitgevoerd op basis van een resultaatsafhankelijke c.q. risicodragende beloning zoals vermeld in de offerte.

2.4 Het bereiken van enig door de opdrachtgever met het verlenen van de opdracht beoogd resultaat, en het succes van de implementatie van door ReSet-iT B.V. verstrekte adviezen, kan niet worden gegarandeerd.

2.5 ReSet-iT B.V. is niet aansprakelijk indien ondanks de door ReSet-iT B.V. met inzet van de vereiste zorg verrichtte inspanningen de met het verstrekken van de opdracht verwachte voordelen niet worden bereikt.

 

3. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

3.1 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die ReSet-iT B.V. nodig heeft.

3.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het maken van kopieën van documenten en back-ups van bestanden die aan ReSet-iT B.V. ter beschikking worden gesteld. Daarnaast zal de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht door ReSet-iT B.V. en bij de implementatie van door ReSet-iT B.V. gedane voorstellen alle medewerking verlenen.

3.3 De opdrachtgever zal voldoende medewerkers ter beschikking stellen, die bij de werkzaamheden van ReSet-iT B.V. betrokken (zullen) zijn.

3.4 Als ReSet-iT B.V. daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie ReSet-iT B.V. kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en netwerkaansluiting.

 

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

4.1 Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever of door ReSet-iT B.V. geschiedt uitsluitend in onderling overleg, onverminderd de bevoegdheid van ReSet-iT B.V. om derden als haar hulppersoon en onder haar verantwoordelijkheid werkzaamheden te laten verrichten bij de uitvoering van de opdracht.

 

5. Personeel

5.1 ReSet-iT B.V. kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het projectteam wijzigen, indien ReSet-iT B.V. meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.

5.2 Een wijziging van het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met ReSet-iT B.V. plaatsvinden.

5.3 Een aan ReSet-iT B.V. verstrekte opdracht zal nimmer worden aangemerkt als te zijn verstrekt met het oog op één of meer bepaalde personen, en ReSet-iT B.V. is bevoegd om, in geval van tijdelijke of blijvende verhindering van met de uitvoering van de opdracht belaste medewerkers van ReSet-iT B.V. door omstandigheden die niet aan ReSet-iT B.V. kunnen worden toegerekend, vervangende medewerker(s) in te schakelen.

5.4 ReSet-iT B.V. zal met de opdrachtgever in overleg treden indien als gevolg van de vervanging wijzigingen moeten worden aangebracht in de opdracht, de met de opdracht gemoeide termijnen of de met de opdracht gemoeide kosten.

 

6. Tarieven en kosten van de opdracht

6.1. De opdrachtgever is voor de opdracht de overeengekomen beloning aan ReSet-iT B.V. verschuldigd, berekend op de wijze zoals aangegeven in de door de opdrachtgever aanvaardde offerte.

6.2. Partijen kunnen overeenkomen dat de aan ReSet-iT B.V. toekomende beloning geheel of gedeeltelijk afhankelijk kan zijn gesteld van de vervulling van in de offerte opgenomen voorwaarden. Daarnaast is de opdrachtgever verplicht de in de offerte genoemde overige kosten te vergoeden.

6.3. Indien de in de offerte opgenomen begroting van deze aanvullende kosten dreigt te wordt overschreden zal ReSet-iT B.V. met de opdrachtgever in overleg treden, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot vergoeding van de overschrijding van de begroting, voor zover de gemaakte kosten redelijk zijn.

6.4. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten en van factoren die op de overeengekomen beloningsstructuur en kosten van invloed zijn, die ReSet-iT B.V. noodzaakt tot tariefaanpassing, aanpassing van de overeengekomen beloningsstructuur of aanpassing van kostenvergoedingen, zal aan de opdrachtgever worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

 

7. Betalingsvoorwaarden

7.1. De aan ReSet-iT B.V. toekomende beloning voor de opdracht zal worden voldaan op de overeengekomen wijze(n) en tijdstip(pen). De door de opdrachtgever te vergoeden kosten zoals in artikel 6 genoemd worden maandelijks bij declaratie in rekening gebracht.

7.2. Betaling van alle verschuldigde bedragen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na die vervaldag wordt over het openstaande bedrag de wettelijke rente verhoogd met drie procent in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist.

7.3 Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

7.4 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan een opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

 

8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

8.1 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

8.2 Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal ReSet-iT B.V. de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt.

8.3 Indien een dergelijke aanpassing leidt tot niet in de overeenkomst voorzien meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd, en zal de opdrachtgever ter zake een aanvullende vergoeding c.q. beloning verschuldigd zijn.

 

9. Duur en afsluiting van de opdracht

9.1. De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van ReSet-iT B.V. worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die ReSet-iT B.V. verkrijgt en de medewerking die door de opdrachtgever en/of door derden wordt verleend.

9.2. ReSet-iT B.V. kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.

9.3. In de offerte overeengekomen termijnen voor de uitvoering van de opdracht gelden slechts als algemene indicatie, zonder dat aan deze termijnen het karakter van fatale termijn kan worden toegekend.

9.4. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever ReSet-iT B.V. in kennis te stellen van klachten over de eindafrekening.

9.5. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van ReSet-iT, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

10. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

10.1. Partijen zullen met elkaar in overleg treden, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele later additionele opdrachtspecificaties.

10.2. Indien dit overleg niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing, dan is ieder der partijen bevoegd om de overeenkomst tussentijds te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

10.3. In geval van een tussentijdse beëindiging van de opdracht heeft ReSet-iT B.V. in ieder geval recht op een vergoeding voor de reeds verrichtte inspanningen. Indien de beëindiging het gevolg is van omstandigheden die niet aan ReSet-iT B.V. kunnen worden toegerekend zal ReSet-iT B.V. daarnaast gerechtigd zijn tot volledige schadevergoeding, waaronder vergoeding van winstderving.

10.4. Na beëindiging en volledige vergoeding door de opdrachtgever aan ReSet-iT B.V. zullen de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk aan de opdrachtgever ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

10.5. Indien de opdrachtgever één van zijn verplichtingen jegens ReSet-iT B.V. niet nakomt of ReSet-iT B.V. vreest dat de opdrachtgever of een andere bij de uitvoering van de opdracht betrokkene zijn verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen en de opdrachtgever is niet in staat om op eerste verzoek van ReSet-iT B.V. adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, er beslag wordt gelegd op zaken van de opdrachtgever, de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, dan heeft ReSet-iT B.V. het recht (verdere) uitvoering van alle met de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van ReSet-iT B.V. op aanvullende of vervangende schadevergoeding.

10.6. De opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting. Uitsluitend indien sprake is van een zodanige ernstige tekortkoming van ReSet-iT B.V. dat van de opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd dat ReSet-iT B.V. in staat wordt gesteld tot herstel van eerder verrichte prestaties, of tot het voltooien van de opdracht conform de offerte, zal de opdrachtgever bevoegd zijn om de overeenkomst te ontbinden.

 

11. Intellectuele eigendom

11.1. Modellen, technieken, instrumenten en andere door ReSet-iT B.V. gebruikte hulpmiddelen, waaronder ook software, die zijn gebruikt bij de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van ReSet-iT B.V.

11.2. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de resultaten van de opdracht blijven berusten bij ReSet-iT B.V., maar de opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

12. Vertrouwelijkheid

12.1. ReSet-iT B.V. is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden, en zal deze informatie en gegevens slechts aanwenden binnen het doel van de opdracht. Na beëindiging van de opdracht zal ReSet-iT B.V. de ter beschikking gestelde informatie en gegevens aan de opdrachtgever retourneren, of deze vernietigen.

12.2. ReSet-iT B.V. zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

12.3. De opdrachtgever zal zonder toestemming van ReSet-iT B.V. aan derden geen mededeling doen over de aanpak van ReSet-iT B.V., haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

12.4. Partijen zullen alles doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om geheimhouding ten aanzien van de in dit artikel bedoelde gegevens en informatie te verzekeren. Partijen zullen er voor zorgdragen dat hun werknemers de geheimhoudingsplicht naleven.

 

13. Aansprakelijkheid

13.1 Als ReSet-iT B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2 ReSet-iT B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat ReSet-iT B.V. is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ReSet-iT B.V. kenbaar behoorde te zijn. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie die door hem is verstrekt.

13.3 ReSet-iT B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.4. ReSet-iT B.V. is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door ReSet-iT B.V. van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

13.5. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat ReSet-iT B.V. in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden. De opdrachtgever stelt onder alle omstandigheden alles in het werk om ReSet-iT B.V. in staat te stellen eventuele fouten waarvoor ReSet-iT B.V. aansprakelijk is, door ReSet-iT B.V. te laten herstellen, dan wel de daardoor veroorzaakte schade te beperken of op te heffen.

13.6. De beperkingen gelden niet in geval er sprake is van grove schuld of opzet door ReSet-iT.

 

14. Overmacht

14.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ReSet-iT B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ReSet-iT B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen.

14.3 ReSet-iT B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ReSet-iT B.V. zijn verplichtingen had moeten nakomen.

14.4 Voorzoveel ReSet-iT B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ReSet-iT B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

15. Vrijwaring

15.1 De opdrachtgever vrijwaart ReSet-iT B.V. voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan u toerekenbaar is.

 

16. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

16.1 Deze voorwaarden zijn beschikbaar via de website van ReSet-iT B.V., zie link: http://www.reset-it.nl/media/docs/Algemene_voorwaarden_ReSet-iT_bv_111210.pdf.

16.2 Tevens zullen deze voorwaarden aan de opdrachtgever worden verstrekt bij het sluiten.

16.3 ReSet-iT B.V. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. ReSet-iT B.V. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerking is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra de wijziging is medegedeeld.

 

17. Klachten en toepasselijk recht

17.1 ReSet-iT B.V. spant zich in klachten omtrent de diensten van ReSet-iT B.V. zo goed mogelijk te behandelen. Als geregistreerd Registerinformaticus bij de Nederlandse Vereniging van Registerinformatici (VRI), dient Jan Hammer, handelende onder de naam van ReSet-iT B.V., zich te houden aan de gedragscode, zoals geldend verklaard door het VRI. De VRI kent een Geschillenkamer / Tuchtcollege.

17.2 Op de overeenkomst tussen ReSet-iT B.V. en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen ReSet-iT B.V. en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar ReSet-iT B.V. is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van ReSet-iT B.V.

 

Aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland te Groningen

Assen, 10 december 2011
J.L. (Jan) Hammer
ReSet-iT B.V.

Copyright 2018